hultins.net © 2008                    

 

Teori & värdegrund

Vi bygger vårt arbete på en socialpsykologisk grund. Med det menar vi, att det är viktigt att se varje människa i ett individualpsykologiskt perspektiv. Men det är också viktigt att se människan i samspel med andra och ur ett samhällsperspektiv.

Vi utgår ifrån att alla vill ta ansvar för sitt liv och sina handlingar och att man också kan det om man får rätt stöd och puschning i en trygg kreativ miljö.

Vi använder både systemteoretiska, psykodynamiska och kognitiva förklaringsmodeller, vi arbetar huvudsakligen med nutid och framtid. Den kraft och dynamik som själva gruppen utgör, finns belagd i gruppsykologin och gruppen i sig är ett verktyg i arbetet i människors utveckling. Utifrån våra värderingar är det extra viktigt att bemöta människor i svåra livssituationer med ödmjukhet och respekt. 

TEL 063-103231 | INFO@HULTINS.NET