Grundläggande psykoterapiutbildning

 

 

 

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING  

 

 (s k steg 1)  September 2022- juni 2024

Utbildningen anordnas av AB I/G Hultin

 Utbildningens syfte

Att ge kunskaper och färdigheter i två psykoterapeutiska metoder KBT, IPT samt att få en inblick i familjeterapi, systemiskt förhållningssätt och ett psykodynamiskt arbetssätt.

Att ge grundläggande kunskaper i psykologi och psykoterapeutisk metod. Att ge kliniska färdigheter som gör det möjligt att efter genomgången utbildning kunna bedriva psykoterapi under handledning i sin ordinarie yrkesroll som t ex socionom, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Att få kännedom om de olika psykoterapeutiska metoder och praktiskt patientarbete med två arbetssätt, kognitivt beteendeterapeutiskt, KBT och interpersonell psykoterapeutiskt, IPT Därtill kommer familjeterapeutiskt/systemiskt arbete samt en introduktion i psykodynamisk psykoterapeutisk arbetssätt.

Att följa kunskapsutvecklingen inom psykoterapiområdet. Att kunna medverka vid diagnostik om psykoterapiindikation etc.

Utbildningen ska vidare göra en grund för den som senare önska söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildning

 Utbildningens upplägg och omfattning

Utbildningen bedrivs på deltid och pågår under fyra terminer.

Den pedagogiska inriktningen innebär att den studerande uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kristik granskning och reflektion. Integrationen av teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen

Undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier, gruppövningar, tillämplighetsövningar, grupphandledning med videoinspelningar. Föreläsningarna kommer att ske i huvudsak under en till två heldagar varje månad. (vanligtvis torsdagar, fredagar) Utbildningen omfattar cirka 270 lektionstimmar. Handledningen varje vecka (fr.o.m. andra terminen) ca 1,5 timmar därtill behandlingstid, studietid samt egenterapitid. Närvaro på de obligatoriska momenten motsvarar ca 20 % av en heltid. Därtill tillkommer egen studietid motsvarande 20% av en heltid.

 

Egen psykoterapi på 25-50 timmar individuellt. Terapeut till egenterapin får eleven själv anskaffa och bekosta. Handledningen sker i grupper om tre till fyra deltagare, sammanlagt minst 120 timmar i grupp

Rekrytering av klienter till behandlingsmomenten åligger eleven i samarbete med sin arbetsledare. Kursledningen är behjälplig med detta.

Examinationsformerna är obligatorisk närvaro vid samtliga undervisningsmoment, aktivt deltagande i seminarier, gruppövningar, tillämplighetsövningar, grupparbeten och grupphandledning samt skriftliga och muntliga prov. Momentet egenterapi examineras ej.

 

Målgrupp

Utbildningen är öppen för deltagare i såväl privat som i offentlig tjänst. En förutsättning är att man i sitt arbete har möjlighet till psykoterapeutiskt praktik förutom det som ingår iutbildningen. Behörig är den som uppfyller villkoren för såväl allmän som särskild behörighet till högskolan därtill har utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen skall ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, biologi, psykiatri eller liknande. Undantag till detta kan medges i vissa fall.

 

Antal platser

Antal elevplatser är 10-15.

 

Kursplan

Utbildningen löper över fyra terminer.                                               Lektions t.   Handled t.               

                                   Introduktionsseminarium                                          4         

                                   Grundläggande psykologi                                         32

                                   Kognitiv beteendeterapi, – teori och metod               32       

                                   Handledning i grupp                                                             80  

                                   Interpersonell psykoterapi – teori och metod            24

                                   Handledning i grupp                                                             40

                                   Familjeterapi – teori och metod                                 32

                                   Psykodynamisk individualterapi                              24

                                   Psykoterapiforskning                                                8

                                   Övrigt                                                                        32

                                   Projektarbete                                                             32

                                  

                                   Summa                                                                      220     120 (i grupp)

 

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs att studenten genomgått kursens obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts har fullgjort kursens krav på närvaro och examinationsresultat.

Examination

Examinationen omfattar individuella skriftliga prov men även andra former av kunskaps- och färdighetsprov kan förekomma. Dessutom tillämpas färdighetsprov på de praktiska momenten. Som betyg används godkänd eller icke godkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska. Litteraturspråk är svenska, engelska och omfattar totalt upp till ca 3600 sidor

Kursbevis

Kursbevis efter genomgången Grundläggande psykoterapiutbildning utfärdas av kursledningen,

Ansökan

Ansökan på avsedd blankett, sändes till AB I/G Hultin, Prästgatan 3, 831 50 Östersund

 

Kursledning

 

 Gunnar Hultin           Socionom/leg psykoterapeut, handledare-lärare i behandlingsarbete

                                            info@hultin.net  070-322 0613

                                             

Thomas Ström            leg. psykolog/psykoterapeut, handledare-lärare i psykoterapi. Specialist i klinisk

                            psykologi        strom.thomas@gmail.com     t