Affektfokuserad korttidsterapi är den form av terapi som vi vill rekommendera personer som lider av ångest eller depression. Det är också en av de terapiformer som Socialstyrelsen rekommenderar efter att ha forskat på de mest effektiva metoderna.

Den affektfokuserade psykoterapin fokuserar, som namnet säger, på våra affekter eller känslor. Terapin går ut på att aktivt utforska patientens känslor och dess inneboende förändringskraft. Regelbundet i terapin kan man räkna med att terapeuten frågar efter information om patientens kroppsupplevelser. Ett sätt att beskriva den problematik som patienten antas brottas med är antagandet att det finns en kärnaffekt som man undviker. Den undviks på liknande sätt som om man hade en fobi för den specifika känslan. Metoden poängterar också vikten av relationen mellan patient och terapeut. Terapeuten är aktiv under samtalen och arbetet kan ses som ett gemensamt sökande.

Den teoretisk utgångspunkten går att finna i ”Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapi (Davanloo, 2000) och Co-Creating Change (Jon Fredrickson 2013). Andra terapeuter som utvecklat metoden är Diana Fosha med Accelerated Experential-Dynamic Psychotherapy(2000) och McCullough med Affect Phobia. A manual for short-term Dynamic Psychotherapy.

Återkommande under var och ens leverne drabbas vi av eller möter olika så kallade livskriser. De handlar då om olika förändringar som sker efter hand såsom att bli äldre, få barn och bilda familj, gå i pension etc. Ibland kan det finnas behov av att sätta ord på vad som händer inom oss då vi är i dessa skeenden. Andra kriser som vi pratar om är de så kallade traumatiska kriserna. Exempel på sådana är olika typer av förluster såsom barn, arbete, kroppsfunktioner etc Ytterligare exempel är då vi blivit utsatta för olika typer av våld eller övergrepp. Även om vi idag vet att de flesta av även dessa kriser klarar vi av med våra tidigare lösningsmönster, kan det ibland finnas behov av hjälp med att bearbeta det man varit utsatt för. Chefer och arbetsledare kan också vara hjälpta av ett stöd för hanterandet av sådana situationer.

TEL 063-103231

INFO@HULTINS.NET

hultins.net © 2008 – 2019