Vi bygger vårt arbete på en socialpsykologisk grund. Med det menar vi, att det är viktigt att se varje människa i ett individualpsykologiskt perspektiv. Men det är också viktigt att se människan i samspel med andra och ur ett samhällsperspektiv.

Vi utgår ifrån att alla vill ta ansvar för sitt liv och sina handlingar och att man också kan det om man får rätt stöd och puschning i en trygg kreativ miljö.

Vi använder både systemteoretiska, psykodynamiska och kognitiva förklaringsmodeller, vi arbetar huvudsakligen med nutid och framtid. Den kraft och dynamik som själva gruppen utgör, finns belagd i gruppsykologin och gruppen i sig är ett verktyg i arbetet i människors utveckling. Utifrån våra värderingar är det extra viktigt att bemöta människor i svåra livssituationer med ödmjukhet och respekt.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi följer kraven i EU:s dataskyddsförordning. De personuppgifter som lämnas till oss används inte till mer än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra uppgifter mot kund. Det kan till exempel vara att vi behöver lagra personuppgifter för fakturor och fakturaunderlag. Det kan också vara uppgifter som vi behöver lagra enligt lagstadgade krav, till exempel journalföring vid psykoterapi.

Vid handledning eller coachning förs inga journaler. Däremot kan vi föra minnesanteckningar som stöd för dig som kund. Det kan också vara uppgifter som inkommer per post eller e-post. Vi sparar endast uppgifter så länge det behövs för att kunna fullfölja våra uppgifter mot dig som kund. Ibland måste vi spara uppgifter längre om lagstiftning ställer krav på det (till exempel journaler, bokföring med mera).

Upphandlade tjänster
När det gäller upphandlade tjänster hos kommun, landsting, stat, organisationer och företag följer vi dessutom de krav som respektive myndighet eller företag ställer på oss som leverantör.

Samtycke
Genom att du genomgår avtal med oss eller att du är kund eller patient hos oss samtycker du till att vi lagrar personuppgifter enligt ovan.

Personuppgiftsansvarig är Gunnar Hultin, I/G Hultin AB

Vill du veta mer? Vill du veta mer om den nya Dataskyddsförordningen GDPR besök www.datainspektionen.se.

TEL 063-103231

INFO@HULTINS.NET

hultins.net © 2008 – 2019